पुराना वार्षिक कार्यक्रमहरू

आ.व. ७७/७८ को बार्षिक कार्यक्रम

आ.व. ०७५/७६को बार्षिक कार्यक्रम
आ.व. ०७४।७५ को बार्षिक कार्यक्रम

१ जडीबुटी विकास कार्यक्रम

आ.व. ०७३।७४ को बार्षिक कार्यक्रम  

१ जडीबुटी विकास कार्यक्रम

आ.व. ०७२।७३ को बार्षिक कार्यक्रम

१ जडीबुटी विकास कार्यक्रम

२ बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम

आ.व. ०७१।७२ को बार्षिक कार्यक्रम

१ जडीबुटी विकास कार्यक्रम ०७१।७२