वृक्षारोपण

आ.व. ०७८/७९ मा वृक्षारोपण विरण

क्र.सं. वृक्षारोपण वा पुनरोपण गरिएको स्थान  सम्पादित काम (वृक्षारोपण वा पुनरोपण के हो?) वृक्षारोपण वा पुनरोपण गरिएको क्षेत्रफल (हे.)  वनको किसिम*  खपत भएका विरुवा प्रजाति अनुसार संख्या(उदाहरणको लागि बृक्षारोपण क्षेत्रअनुसार टिक १०००, मसला १२००, सिसौ ५०० गरी जम्मा २७००) विरुवाकोस्रोत (खरिद वा उत्पादन, उत्पादन भए स्रोत** खुलाउने)  कैफियत
1 चित्रेछाप वृक्षारोपण 5 सा.व. सल्ला ४६०, चिउरी १००, लप्सी १००, अमला ५०, पैँयू ३००, टुनि ५००, सित्तलचिनी २०० तानसेन नर्सरीबाट, अनार्मेन्टल २०० तिनाउ नर्सरीबाट, सल्ला ५४० माथागढी नर्सरीबाट, ६०० चाप गुल्मीबाट नँया उत्पादन र गत विगत बर्षहरूमा उत्पादन भएको प्रयोग गरिएको ।
2 नँयादेवि वृक्षारोपण 2 सा.व. चिउरी १८०० तिनाउ नर्सरीबाट
3 पिपलपाटा वृक्षारोपण 3 सा.व. अर्नामेन्टल २०० तिनाउ नर्सरीबाट, ३००० सल्ला गुल्मीबाट, चाप ५० तानसेन नर्सरीबाट
4 पताल वृक्षारोपण 2 सा.व. खयर ४८०० रामपुर नर्सरीबाट
5 खाल्डेपानी वृक्षारोपण 1.5 सा.व. चाप १००० गुल्मी, उतीस १६०० स्थानीयबाट
6 थानडाँडा वृक्षारोपण 1.5 सा.व. खयर २००० रामपुर नर्सरीबाट, बडहर ४०० तिनाउ नर्सरीबाट
7 भुमरि वृक्षारोपण 2 सा.व. लप्सी २००० तानसेन नर्सरीबाट
8 सालगोठे रामघाट वृक्षारोपण 2 सा.व.  खयर ३२०० निस्दी नर्सरीबाट
9 ठूलोसालघारी वृक्षारोपण 3 सा.व. खयर ३२०० रामपुर नर्सरीबाट
10 कुण्डले वृक्षारोपण 2 सा.व. चिउरी ९०० तिनाउ नर्सरीबाट
11 समाज विकास वृक्षारोपण 1.5 सा.व.  खयर ३२०० निस्दी नर्सरीबाट
12 तल्लो बाख्रे वृक्षारोपण 1.5 सा.व. खयर १६००, टिक ५०० रामपुर नर्सरीबाट
13 भोटेगौरी वृक्षारोपण 2 सा.व. तेजपात २४०० तिनाउ नर्सरीबाट
14 बुल्डाँडा डढुवा वृक्षारोपण 2 सा.व. तेजपात २७००  निस्दी नर्सरीबाट
15 रानिडाँडा वृक्षारोपण 2 सा.व. तेजपात २७०० निस्दी नर्सरीबाट
16 तालतुङ सा.व. वृक्षारोपण सा.व. चिउरी 1200 तानसेन नर्सरीबाट
17 जुठापौवा वृक्षारोपण निजी टिमुर १००००, तेजपात १०००० खरिद ७ हजार, ३ हजार उत्पादन
18 वराङदी वृक्षारोपण निजी टिमुर ७०० उत्पादन
19 जल्पा वृक्षारोपण निजी टिमुर १०००
20 झडेवा वृक्षारोपण निजी टिमुर २५००
21 यम्घा वृक्षारोपण निजी टिमुर १२००
22 पालुङमैनादी वृक्षारोपण निजी टिमुर 1225
23 ठिमुरे वृक्षारोपण निजी टिमुर 2600
24 भीरपानी वृक्षारोपण निजी तेजपात

९०००

25 अधमरा वृक्षारोपण निजी तेजपात

6400

26 छहरा वृक्षारोपण निजी तेजपात

8000, टिमुर १२०, चिउरी २००, लप्सी ३००

 

27 सोमादी वृक्षारोपण निजी तेजपात

4000, टिमुर ६०, चिउरी १२०, लप्सी १००

28 फेक वृक्षारोपण निजी तेजपात

2000

29 रुप्से वृक्षारोपण निजी तेजपात

६०००

30 पिपलडाँडा वृक्षारोपण निजी तेजपात ८००, टिमर १००, लप्सी ५०० लप्सि खरिद
31 हुमिन वृक्षारोपण निजी लप्सि 1500 खरिद

 

32 बौघागुम्बा र बौघा पोखराथोक वृक्षारोपण निजी लप्सी 500
33 खिया वृक्षारोपण निजी तेजपात १०००, चिउरी १००
35 पाखुरे सा.व. वृक्षारोपण 8 सा.व. तेजपात 10800 मन्त्रालयको कार्यक्रमबाट