रैनादेवी छहरा- ६ जुठापौवा उद्यमिहरुलाइ औजार, उपकरण हस्तान्तरण गर्दै ।

रैनादेवी छहरा- ६ जुठापौवा उद्यमिहरुलाइ औजार, उपकरण हस्तान्तरण गर्दै ।