विरूवा उत्पादन

 

आ.व. ०७८/०७९ को  विरुवा उत्पादन, खपत र मौज्दात सम्वन्धी विवरण,

क्र.सं. विरुवा उत्पादन (प्रजाती अनुसार गोटा) विरुवा खपत (प्रजाती अनुसार गोटा) विरुवा मौज्दात (प्रजाती अनुसार गोटा) कार्यक्रमको नाम
एक वर्षे बहुवर्षिय एक वर्षे बहुवर्षिय एक वर्षे बहुवर्षिय
प्रजाति सँख्या प्रजाति सँख्या प्रजाति सँख्या प्रजाति सँख्या प्रजाति सँख्या प्रजाति सँख्या
1 तेजपात 56140 27284 27284 तेजपात 34355 तेजपात 0 तेजपात 21785 तेजपात 27284 कृषि वन तथा बृहत्तर हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम
2 खयर 27476     खयर 27476 खयर 0 खयर 0 खयर  
3 सल्ला 5674 13500 13500 सल्ला 0 सल्ला 0 सल्ला 5674 सल्ला 13500
4 टिमुर 14250 2420 2420 टिमुर 100 टिमुर 0 टिमुर 14150 टिमुर 2420
5 चिउरी 15183 600 600 चिउरी 4000 चिउरी 0 चिउरी 11183 चिउरी 600  
6 धुपी 10737     धुपी 0 धुपी 0 धुपी 10737 धुपी    
7 कागती 8933 400 400 कागती 0 कागती 0 कागती 8933 कागती 400  
8 किम्बु 7456     किम्बु 0 किम्बु 0 किम्बु 7456 किम्बु    
9 मेन्डोला 5000 1000 1000 मेन्डोला 0 मेन्डोला 0 मेन्डोला 5000 मेन्डोला 1000  
10 लप्सी 5196     लप्सी 100 लप्सी 0 लप्सी 5096 लप्सी    
11 सित्तल चिनी 3986 680 680 सित्तल चिनी 0 सित्तल चिनी 0 सित्तल चिनी 3986 सित्तल चिनी 680  
12 इपिल 1845 2785 2785 इपिल 0 इपिल 0 इपिल 1845 इपिल 2785  
13 टुनी 3323     टुनी 0 टुनी 0 टुनी 3323 टुनी    
14 बकाइनो 3175     बकाइनो 500 बकाइनो 0 बकाइनो 2675 बकाइनो    
15 ज्यकारण्ड 875 1820 1820 ज्यकारण्ड 0 ज्यकारण्ड 0 ज्यकारण्ड 875 ज्यकारण्ड 1820  
16 गोल्डमहर 538 2020 2020 गोल्डमहर 0 गोल्डमहर 0 गोल्डमहर 538 गोल्डमहर 2020  
17 टाँकी 2315     टाँकी   टाँकी 0 टाँकी 2315 टाँकी    
18 बडहर 1800     बडहर   बडहर 0 बडहर 1800 बडहर    
19 अमला 1544     अमला   अमला 0 अमला 1544 अमला    
20 सिसौ 1000     सिसौ   सिसौ 0 सिसौ 1000 सिसौ    
21 अन्य 3175 394 394 अन्य   अन्य 0 अन्य 3175 अन्य 394  
  जम्मा 179621 52903 52903   66531       113090   52903