कार्यबिधि

समृद्धिका लागि वन परियोजना (रेड कार्यान्वयन केन्द्र) समुदायमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन अनुदान निर्देशिका, २०७८

समृद्धिका लागि वन परियोजना कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०

संघिय बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०/८१

प्रदेश बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०/८१

समृद्धिका लागी वन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यबिधि २०८०

वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७९

वन पैदावारमा आधारित उद्यम र राष्ट्रिय वनक्षेत्र वीचको दूरी सम्बन्धि मापदण्ड_२०७९

वन पैदावार आपूर्ति समिति सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९

बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९/८०

कार्यक्रम-कार्यान्वयन-कार्यविधि-२०७८/७९

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त याेजनाकाे लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयाेग गर्ने सम्वन्धी मापदण्ड सहितकाे कार्यविधि, २०७६